Schiphol levert een grote bijdrage aan onze economie; via Schiphol zijn we wereldwijd verbonden. Maar ook maatschappelijk is de luchthaven van belang en heeft ze impact op de dichtbevolkte omgeving. Vraagstukken over de groei van Schiphol, geluidshinder en het onderhoud aan banen liggen gevoelig. Er komen veel verschillende uitdagingen, partijen en belangen bij elkaar. De Omgevingsraad Schiphol (ORS) is het platform dat het gesprek faciliteert tussen verschillende partijen en belangen die spelen rondom Schiphol. Denk aan overheden, de luchtvaartsector, brancheorganisaties en bewoners.

Als interim-projectsecretaris en communicatieadviseur helpen we de ORS om alle ballen in de lucht te houden. We faciliteren het gesprek, communiceren over recente ontwikkelingen, belangrijke adviezen en besluiten, en we schakelen tussen onder meer Rijksoverheid, bewoners uit de omgeving en de luchtvaartsector. Telkens met als doel betrokkenheid onder al die partijen te organiseren en gezamenlijk tot een besluit te komen. Vaak een hele uitdaging met zoveel verschillende partijen en belangen aan tafel.

Projectsecretaris én communicatieadviseur

Gelukkig krijgen we energie van een uitdaging en hebben we ons vol enthousiasme ingezet als projectsecretaris en communicatieadviseur. Maar wat hebben we vanuit deze rollen precies gedaan? Als projectsecretaris stuurden we onder andere de financieel-administratieve verplichtingen van het secretariaat aan en zorgden we voor het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen en werkgroepen die de ORS organiseerde en faciliteerde. Onderdeel hiervan zijn ook de klankbordgroepen en informatiesessies, zowel online als offline. Ook hielpen we de leden van het secretariaat bij het zoeken van oplossingen voor complexe problemen en hebben we de interne organisatiestructuur aangepakt en verbeterd. Voorbeelden hiervan zijn het introduceren en leren werken met iBabs (als intern overlegorgaan) en het stroomlijnen van de verschillende werkzaamheden van collega’s voor een betere samenwerking.

De commissies van de ORS, die bijvoorbeeld zijn ingesteld naar aanleiding van een idee over hoe geluidsoverlast door vliegtuigen beperkt kon worden, komen regelmatig bij elkaar. Zij bespreken de ideeën en opties die er zijn en doen onderzoek naar de mogelijkheden. Vanuit onze rol zorgden we ervoor dat de gesprekken en onderzoeken in goede banen werden geleid. Het is namelijk belangrijk dat alle betrokken partijen gehoord worden en dat er de juiste afwegingen worden gemaakt. Vervolgens hebben we er voor gezorgd dat de afspraken die de verschillende hebben gemaakt ook daadwerkelijk werden uitgevoerd.

Daarnaast hebben we ons als experts op het gebied van communicatie bezig gehouden met allerhande communicatiewerkzaamheden. Zo zorgden we ervoor dat de website van de ORS up-to-date was, hebben we diverse artikelen geschreven, persberichten en andere content, en hebben we gezorgd voor een heldere en up-to-date communicatie vanuit het secretariaat naar haar leden en omwonenden.

Organiseren, begeleiden en evalueren

Vier keer per jaar organiseert de ORS een regioforum voor alle betrokken partijen/stakeholders, waarbij belangrijke besluiten worden genomen en de resultaten worden besproken. Tijdens onze interim-klus hebben we namens de ORS de regiofora mogen organiseren. Daar kwamen zaken bij kijken zoals het maken van de agenda’s, het zorgen voor de juiste techniek voor de digitale regiofora in coronatijd, het voorbereiden van de besprekingen en het begeleiden van het onderzoeksbureau. Vooral dat laatste aspect was van groot belang. In de gesprekken van de commissies waren we scherp op waar de gevoeligheden van de diverse partijen lagen. We zorgden er in het begeleiden van het onderzoeksbureau voor dat deze gevoeligheden goed bij hen onder de aandacht waren en dat dit leidde tot de juiste acties en reacties.

Schiphol Vernieuwd Verbinden

De Omgevingsraad heeft te maken met veel kritiek vanuit de omgeving. Het gaat hierbij niet altijd enkel gaat om geluidshinder, maar bijvoorbeeld ook regelmatig op de wijze waarop belanghebbenden kunnen participeren en zijn meegenomen in de processen. Om hier gehoor aan te geven is Pieter van Geel als interim-voorzitter van de Omgevingsraad aangesteld en is hem gevraagd een adviesrapport te schrijven. Vanuit onze rol op het secretariaat hebben we aan zowel het tussenrapport als het eindrapport, genaamd ‘Schiphol Vernieuwd Verbinden’, een inhoudelijke bijdrage geleverd. Daarnaast hebben we gezorgd voor de communicatie rondom het rapport en de publicatie en verspreiding ervan. De voorstellen uit het rapport voor het intensiveren en verbreden van participatie en het verbeteren van de informatievoorziening worden nu uitgewerkt.

Met deze werkzaamheden voor de Omgevingsraad van Schiphol wisten we de organisatie te ontlasten van zaken die om externe expertise vroegen en hebben we waardevolle adviezen kunnen geven.

Volgende case: Tien gemeenten verduurzamen door restwarmte Of lees meer over interim kennis of de tool