Voor gemeenten die inwoners willen of zelfs moeten betrekken (na de inwerkingtreding van de Omgevingswet) is inzicht in de belevingswereld van verschillende groepen inwoners cruciaal. Inwoners hebben verschillende voorkeuren, bijvoorbeeld voor hoe zij mee willen denken met en geïnformeerd willen worden door de gemeente.

Vier centrale kenmerken

Het Citisensmodel met acht betrokkenheidsprofielen geeft gemeenten dit inzicht. Dit segmentatiemodel onderscheidt op basis van big én small data acht groepen Nederlanders op vier centrale kenmerken: 

  1. De mate waarin zij betrokken zijn bij hun eigen leefomgeving,
  2. Het vertrouwen dat zij hebben in de gemeente en andere instituties,
  3. Wat hun voorkeur voor participatie is (meedenken of meedoen),
  4. Wat hun communicatievoorkeuren zijn (om geïnformeerd te worden door de gemeente). 

Inzicht in betrokkenheidsprofielen

Door een koppeling met CBS-postcodes kan voor iedere gemeente, wijk of buurt inzichtelijk gemaakt worden welke betrokkenheidsprofielen er wonen. Een betrokkenheidsanalyse op gebiedsniveau geeft gemeenten houvast in het opstellen van een gedifferentieerde participatie- en communicatiestrategie, die rekening houdt met individuele voorkeuren van inwoners. Bijvoorbeeld voor een project ter verbetering van de fysieke leefomgeving, het maken van een uitvoeringsplan om wijken aardgasvrij te maken of een initiatief dat de sociale cohesie in het gebied moet bevorderen. En dit biedt een mooi uitgangspunt om niet alleen meningen op te halen van de al bekende inwoner die vaak naar een bewonersavond komt, maar juist ook van de unusual suspects. 

Meer dan alleen inzicht?

Sinds 2017 werkt Citisens aan het vergroten van betrokkenheid. Op basis van ervaring uit de praktijk én frequent panelonderzoek onder 65.000 Nederlanders hebben wij een eigen methode ontwikkeld voor participatietrajecten: de Citisensmethode. Deze methode biedt inzicht op basis de betrokkenheidsprofielen en de koppeling met actuele thema’s die spelen in gemeenten zoals de warmte- en energietransitie, de omgevingsvisie, het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen of vuurwerkvrije zones en veiligheid en leefbaarheid van de wijk. Die inzichten vullen we vervolgens aan met lokale data aan de hand van een gerichte inwonersconsultatie. Op basis van deze resultaten vormen we een participatiestrategie. 


Citisens biedt een breed scala aan tools én het enthousiasme van een multidisciplinair team om in te zetten bij jouw participatietraject. Waar kunnen we jou mee helpen? 

Lees meer over participatie en communicatie

kennis of cases

Producten rondom participatie en communicatie