Selecteer privacystatement

Citisens heeft als doel de betrokkenheid van inwoners te vergroten. Dat doet zij voor opdrachtgevers zoals een gemeente of publieke dienstverlener, maar ook door zelf onderzoeken uit te zetten onder haar panel. Inzichten in wat Nederlanders vinden helpen beleidsbepalers en beslissers op weg. Om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren verzamelen wij, Citisens, persoonsgegevens in de onderzoeken die we doen.

We hechten er groot belang aan om jouw gegevens zorgvuldig en conform de wettelijke eisen die daaraan gesteld worden te verwerken. In dit privacyreglement informeren wij je voor welke doeleinden wij persoonsgegevens die wij ontvangen verwerken. Ook informeren wij je graag omtrent jouw rechten met betrekking tot deze verwerking.

Waarom verwerken jullie persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

 • de uitvoering en dienstverlening van Citisens B.V.;
 • het versturen van uitnodigingen om deel te nemen aan onze onderzoeken. Hiermee peilen we jouw mening over actuele onderwerpen.
 • het delen van onderzoeksresultaten;
 • het voldoen aan de op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Via online vragenlijsten vul jij gegevens in. Deze online vragenlijsten zijn te bereiken via een open link of worden onder de aandacht gebracht via een mail. Wanneer je je aanmeldt voor ons panel, vragen wij een aantal persoonlijke gegevens op. Deze slaan wij, samen met de antwoorden op vragen in onderzoeken, op in onze database. De resultaten van onderzoeken worden alleen op geaggregeerd niveau openbaar gemaakt.

Welke persoonsgegevens verwerken jullie?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • personalia/identificatiegegevens die je invult in onze vragenlijsten of wanneer je lid wordt van ons panel: naam, voornamen, geslacht,
 • geboortedatum, adres/postcode, woonplaats, genoten opleidingen, e-mailadres;
 • persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken (bijvoorbeeld jouw stemgedrag);
 • persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • gegevens betreffende jouw bezoek aan onze website.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslag:

 • jouw uitdrukkelijke toestemming.

Delen jullie informatie?

Resultaten van onderzoeken zijn niet te herleiden naar individuele personen/deelnemers. In bepaalde gevallen kunnen wij jouw persoonsgegevens delen met derden, uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening omdat daarvoor de betrokkenheid van derden is vereist, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • de opdrachtgevers van het onderzoek waar jij gegevens voor hebt ingevuld (hiervoor vragen wij altijd nogmaals om jouw uitdrukkelijke toestemming);
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor de in dit privacyreglement omschreven doeleinden. Zoals ICT leveranciers dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij jouw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk en ook niet aansprakelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door deze derden.

Er worden door ons geen persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EU/EER.

Hoe goed zijn mijn gegevens beveiligd?

Wij treffen in lijn met de geldende privacywetgeving passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle persoonsgegevens zullen door ons met de hoogste mate van vertrouwelijkheid c.q. geheimhouding worden verwerkt in overeenstemming met dit privacyreglement en de toepasselijke wetgeving.

Hoe lang bewaren jullie mijn gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel voor een langere termijn wanneer geldende wettelijke voorschriften dit vereisen.

Wijzigingen in dit privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement periodiek wijzigen en zullen dan de gewijzigde versie publiceren op onze website. Wij adviseren je dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Waar heb ik recht op?

Op grond van de toepasselijke wetgeving heb je recht op:

 • inzage in jouw gegevens, rectificatie, aanvullen, beperken of verwijderen van jouw persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • maken van bezwaar tegen het verwerken c.q. gebruiken van jouw persoonsgegevens, en/of het overdragen van jouw persoonsgegevens van ons naar een ander persoon of bedrijf.

Wanneer je gebruikt wilt maken van bovenstaande rechten of wanneer je vragen hebt over dit privacyreglement, kun je contact met ons opnemen via info@citisens.nl of 030-2334131.

Lunettenbaan 51
3524 GA Utrecht