Duurzaamheid is geen onbekend thema voor ons panel. Met regelmaat vragen onze panelleden naar hun mening over duurzaamheid, welke maatregelen zij (van plan zijn te) treffen en hoe zij aankijken tegen de verdeling van verantwoordelijkheden op dit vlak. Zo ook afgelopen voorjaar. Onder ons panel werden twee verschillende vragenlijsten verspreid. Een eerste groep gaf de mening over duurzaamheid en in het bijzonder over biodiversiteit. Een twee groep beantwoordde vragen over klimaatadaptatie en specifiek wateroverlast. De resultaten van beide onderzoeken worden hieronder samengevat. 

Duurzaamheid: biodiversiteit onder de loep

Naast diverse vragen over duurzame maatregelen en duurzaamheid als verkiezingsthema, werd bij dit onderzoek ingezoomd op biodiversiteit. 

Waar denkt men aan bij het woord 'biodiversiteit'? 

72% van Nederlanders geeft aan bekend te zijn met de term biodiversiteit en te weten wat het inhoudt. Daarnaast geeft 24% aan wel eens van de term gehoord te hebben. Wanneer zij deze term in hun eigen woorden moeten omschrijven, kiezen zij veelal voor 'verschillende soorten flora en fauna’, ‘diversiteit in ecosystemen’ en ‘verschillende levensvormen op aarde. ‘ Mensen die niet precies weten wat de term inhoudt, geven aan te denken aan ‘verschillende levensvormen’, ‘de bewerking van de aarde’ en ‘landbouw’.

Weten inwoners wat de gemeente doet op dit vlak? 

De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de biodiversiteit in Nederland wordt vooral neergelegd bij de overheid (51%). Tegelijkertijd geven respondenten aan niet goed te weten wat de gemeente doet om het verlies van biodiversiteit te voorkomen of verminderen in hun buurt. Slechts 20% is bekend met stappen die de gemeente zet op dit gebied. 

Wel wil een groot deel van de Nederlanders graag betrokken worden bij initiatieven om de biodiversiteit te beschermen. 71% geeft aan graag op de hoogte te blijven, 31% denkt graag mee, 27% levert het liefst een bijdrage aan de uitvoering en 22% wil meebeslissen over initiatieven. Slechts 11% geeft aan niet betrokken te willen worden. Het zijn vooral Nederlanders tussen de 20 en 40 jaar (34%) die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken voor dit thema. 

Klimaatadaptatie: wateroverlast onder de loep

Ruim 65% van de Nederlanders is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het aanpakken van wateroverlast vooral bij de overheid ligt. 26% staat hier neutraal in en 9% ziet (in enige mate) ook een rol weggelegd voor inwoners. 

Maken we ons zorgen over wateroverlast? 

Een kleine meerderheid van de Nederlanders maakt niet of nauwelijks zorgen over waterlast na hevige regenval. Nederlanders die zich hier wel zorgen over maken, denken vooral aan overstromende putten of ondergelopen straten (64%). Anderen noemen de mogelijkheid van slechte oogst voor boeren (53%). De zorgen over de eigen woning zijn een stuk minder groot. 26% geeft aan zich zorgen te maken over ondergelopen kelders en kruipruimten.

Nemen we maatregelen tegen wateroverlast? 

Het is dan ook niet vreemd dat meer dan de helft van de Nederlanders geen maatregelen heeft genomen in of rondom hun woning om wateroverlast tegen te gaan. Nederlanders die dit wel hebben gedaan, hebben het vaakst extra groen aangelegd (61%) of een regenton geïnstalleerd (38%). 

En hoewel een relatief grote groep Nederlanders (47%) niet van plan is (extra) maatregelen te nemen, ziet 71% klimaatverandering wel als het belangrijkste thema voor komende verkiezingen.  

***

Over het onderzoek
Dit onderzoek is in maart 2021 uitgezet door Citisens onder haar panel bestaande uit 55.000 Nederlanders. Aan zowel het onderzoek over duurzaamheid als het onderzoek over klimaatadaptatie, hebben ongeveer 3.270 Nederlanders deelgenomen. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en provincie en op deze onderdelen representatief voor Nederland. 

Volgend resultaat: Winst door coronavirus? Terugbetalen aan de overheid. Of lees meer over onze methode