De maatschappelijke monitor COVID-19 is een instrument voor gemeenten om te gebruiken bij het bepalen van hun strategie tijdens deze crisis. Wij hebben hiervoor twee verschillende tools ontwikkeld. Met het online dashboard bieden we zicht op de draagkracht en dreiging van verschillende inwoners. De inwonersenquête biedt daarnaast de mogelijkheid om rechtstreeks in contact te komen met de eigen inwoners van de gemeente. Wat zijn hun kenmerken en wat kun je hier als gemeente mee?

Inzicht op basis van big data

De Citisens betrokkenheidsprofielen zijn speciaal ontwikkeld voor gemeenten. Het model onderscheidt acht groepen inwoners die van elkaar verschillen in vertrouwen in de overheid en betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving. Van iedere straat in Nederland kennen wij de samenstelling van de profielen.

Telkens wanneer de overheid nieuwe maatregelen afkondigde onderzochten wij de houding, zorgen en gedrag van Nederlanders ten opzichte van het Coronavirus. De onderzoeksresultaten koppelden wij aan de acht betrokkenheidsprofielen. De inzichten hieruit hebben wij gevat in de zogeheten maatschappelijke monitor COVID-19: een data-product dat gemeenten kunnen gebruiken bij het bepalen van hun strategie tijdens deze crisis. Passend bij hun unieke inwonerssamenstelling en met de mogelijkheid voor wijkgerichte interventies.

Online dashboard

Onze eerste tool is het online dashboard. Hierin bieden we inzicht in waar verschillende profielen staan als het gaat om draagkracht en dreiging rondom Corona. Het dashboard omvat de volgende elementen:

  • Trends van hoe Nederlanders denken over corona
  • Een omschrijving voor alle acht betrokkenheidsprofielen over hun draagkracht en de dreiging die van hen uitgaat
  • Communicatie- en participatievoorkeuren

Deze analyse op gemeenteniveau geeft een globaal inzicht in de sociale draagkracht en de veiligheidsrisico’s per gebied. Daarnaast bieden wij een beknopt advies waarin we de vertaalslag maken vanuit de data naar het handelingsperspectief voor de betreffende gemeente. Daarin staat op hoofdlijnen wat de aandachtspunten, uitdagingen en communicatiebehoeften zijn.

Inwonersenquête corona

De maatschappelijke monitor COVID-19 geeft inzicht op basis van big data. Aanvullend bieden wij gemeenten de mogelijkheid om door middel van een inwonersenquête rechtstreeks de eigen inwoners te bevragen over hun zorgen rondom Corona, signalen van zaken die niet goed gaan en hulpbehoeften. Zo kun je als gemeente grip houden op hoe inwoners staan ten opzichte van Corona en de genomen maatregelen in de eigen gemeente. Zo kan dit een waardevolle toevoeging zijn aan het dashboard.

Kenmerken van de enquête:

  • Kleine vragenlijst
  • Uitzetten via een online campagne onder de inwoners van de gemeente (eventueel aangevuld met een huis-aan-huiscampagne)
  • In korte tijd een grote representatieve groep inwoners bevragen

Meer informatie

Beide tools kunnen wij in 1 week realiseren. Dat biedt op zeer korte termijn meer inzicht in de draagkracht, dreiging en de mogelijkheden voor interventies op gemeenteniveau.

Wij hanteren een speciaal tarief voor deze dienstverlening om zoveel mogelijk gemeenten te ondersteunen met inzichten uit data. 

Communicatie over corona

Hoe zorg je nu als overheid dat communicatie over corona inwoners écht bereikt en inwoners dus hun gedrag gaan aanpassen? Waar leg je, voor welke groep, de nadruk op?

Lees het in dit artikel.