Het Klimaatakkoord heeft nogal wat gevolgen voor gemeenten met zich meegebracht. Alle wijken in 2050 van het aardgas af en een klimaatbestendige woonomgeving, dat bereik je niet vanzelf. De inwonersconsultatie energie en klimaat biedt een goed startpunt voor elke gemeente. Hiermee krijg je niet alleen inzicht in de wensen van inwoners, maar bereid je hen meteen voor op de veranderingen die voor de deur staan.

Gemeenten staan over het geheel genomen voor twee grote doelstellingen: (1) alle woningen in 2050 aardgasvrij en (2) een klimaatbestendige leefomgeving. En dat brengt ook weer allerlei subthema’s met zich mee. Gaan we gebruik maken van alternatieve energievoorzieningen, stappen we over op zon- of windenergie, subsidiëren we de isolatie van woningen of gaan we onze riolering afkoppelen?

Voor al deze onderwerpen geldt dat medewerking van inwoners onmisbaar is. En daar komt precies een lastig punt om de hoek kijken: uit onderzoek weten we dat meer dan de helft van de inwoners de bal bij de overheid legt als het gaat om het uitrollen van duurzame maatregelen. Slechts één op de tien inwoners vindt dat zij zelf aan zet is. Hoe kun je draagvlak krijgen voor de maatregelen die jij moet treffen om een energie- en klimaatvriendelijke gemeente te worden?

Hoe wij dat doen:

Met de inwonersconsultatie energie en klimaat betrek je inwoners via online of offline kanalen bij jouw onderwerp. De consultatie bestaat uit drie vraagmodules die naar eigen inzicht aan de vragenlijst kunnen worden toegevoegd:

Module 1: Aardgasvrij en/of alternatieve energiebronnen
Resultaat: deze module helpt je op weg bij het opstellen van je (beleids)strategie.

Lees meer over onze inwonersconsultatie aardgasvrij wonen waarmee je inwoners laagdrempelig mee laten denken over de transitie naar aardgasvrije wijken.

Module 2: Klimaatbestendig wonen
Resultaat: met deze module maak je inwoners bewust van de maatregelen die zij zelf kunnen treffen, communicatie dus.

Module 3: Zon- en windenergie
Resultaat: deze concrete module helpt bij het bereiken van draagvlak, bijvoorbeeld voor een windpark in de gemeente. Maar ook helpt het bij participatie, bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen op de daken van woningen.

Voor alle modules geldt dat we niet alleen vragen naar gedrag of de mate waarin men voor of tegen een bepaalde maatregel is, ook zoomen we in op verandermotieven. Wat kan de gemeente doen om inwoners te motiveren tot een andere houding of zelfs meer betrokkenheid?

Het voordeel:

  • Onderzoek met een open link
    Het voordeel van deze aanpak is dat álle inwoners van de gemeenten de kans krijgen om hun mening te geven. En dat is belangrijk, zeker bij een onderwerp als energie en klimaat dat direct raakt aan het eigen huishouden en waar draagvlak nodig is voor de realisatie van doelen.
  • Goede afspiegeling van alle inwoners
    We stemmen de campagne af op uw unieke inwonerssamenstelling op basis van ons segmentatiemodel met zogeheten ‘betrokkenheidsprofielen’. We wegen antwoorden naar representativiteit zodat de uitkomsten daadwerkelijk iets zeggen over de wensen van álle inwoners.
  • Gericht op toekomstige participatie
    Door invullers te vragen of zij op de hoogte willen blijven van ontwikkelingen bouw je aan een infrastructuur voor participatie bij toekomstige projecten in de wijk. Denk daarbij aan de afkoppeling van het aardgas, van de riolering of het plaatsen van zonnepanelen.

De inwonersconsultatie energie en klimaat kan al binnen acht weken gerealiseerd worden.

Wat heb ik daaraan?

Onderzoek gaat wat ons betreft hand in hand met communicatie. Daarom hebben we aandacht voor de manier waarop we inwoners benaderen, de kanalen die we daarbij inzetten en de taal die we gebruiken. Ook luisteren we goed naar wensen én verandermotieven. Zodat de gemeente handelingsperspectief krijgt en – minstens zo belangrijk – draagvlak voor beslissingen.