Vanwege het coronavirus zijn we het afgelopen jaar allemaal meer thuis geweest dan ‘normaal’. Volgens het CBS heeft dit geleid tot een daling van het aantal woninginbraken en andere criminele activiteiten. In maart 2021 vroegen we een representatieve groep van 3.537 panelleden via een online enquête naar hun ervaring op dit vlak. Ook vroegen we hen de veiligheid in hun eigen buurt te beoordelen. Dit vergeleken we met eerder onderzoek uit maart 2020. Wij deden dit samen met Avans Hogeschool.

Nederlanders geven - eigenlijk over de hele linie - de veiligheid in hun buurt in 2021 een hoger cijfer dan in 2020. Gemiddeld gaven respondenten de veiligheid in hun buurt in 2020 een 7,7. In 2021 is dit verhoogd naar een 7,9. Respondenten die een lager cijfer geven, wonen relatief vaak in buurten met veel huurwoningen. Respondenten die een hoger cijfer geven, wonen daarentegen vaker in het buitengebied. Over het algemeen is in deze gebieden ook de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving groot. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van een buurtpreventiegroep op Whatsapp. Deze twee aandachtspunten vormen een mogelijke verklaring voor het gegeven cijfer.  

Sinds corona is de criminaliteit in mijn buurt afgenomen

Dat Nederlanders het afgelopen jaar een daling van criminaliteit in hun eigen buurt hebben ervaren, passend bij de CBS-cijfers, wordt voor een deel bevestigd. 12% van de respondenten geeft aan het (zeer) eens te zijn met de stelling ‘Sinds corona is de criminaliteit in mijn buurt afgenomen’. Een bijna even groot percentage is het (zeer) oneens met de stelling (11% - zie figuur). Hierbij valt op: hoe meer iemand het afgelopen jaar overdag en/of ’s avonds en ’s nachts thuis is geweest, hoe sterker hij of zij een daling van criminaliteit ervaart in de eigen buurt. Ook hierover stelden we namelijk een vraag in de enquête, met de instructie deze in te vullen over de periode vóór ingang van de avondklok op 24 januari 2021.

Veiligheid desktop
Veiligheid mobile

Ik voel me vrij een melding te doen van criminaliteit in mijn buurt

Uit eerder onderzoek weten we dat niet iedere Nederlander bereid is om een melding te doen van criminele activiteiten in de eigen buurt. Dit kan allerlei redenen hebben, bijvoorbeeld dat mensen er geen vertrouwen in hebben dat hun melding anoniem blijft. We zien dat respondenten die zich goed betrokken weten bij de gemeente, ook sneller bereid zijn een melding te doen. 

Volgend resultaat: Online participatie tijdens corona goed gewaardeerd Of lees meer over onze methode