Eind maart 2021 publiceerden we een blog op Frankwatching waarin we onze ervaringen deelden met het organiseren van online participatie voor enkele gemeenten in Nederland, tijdens de coronacrisis waarin fysiek participeren niet mogelijk was. Ditzelfde blog bevatte enkele resultaten uit een onderzoek dat we half februari 2021 uitvoerden naar de mening over en ervaring van inwoners zelf met vier vormen van online participatie: het webinar, de online bewonersbijeenkomst, de online enquête en het online platform. In dit artikel en de infographic laten we graag wat meer resultaten uit dit onderzoek zien, waaraan 2983 Nederlanders deelnamen. We bespreken achtereenvolgens: 

  • Aan welk type participatie-activiteit hebben Nederlanders het meest frequent deelgenomen tijdens corona?
  • Welk type werd het hoogst gewaardeerd?
  • Hoe werd de kwaliteit van de online participatie en dan specifiek voor het webinar en de online bewonersbijeenkomst ervaren?

Online enquête meest toegepast

Van de 882 invullers die aangaven in het afgelopen coronajaar deelgenomen te hebben aan een online participatie-activiteit van de gemeente, bleek het overgrote deel (86%) dit gedaan te hebben door een online enquête in te vullen.

Participatie corona grafiek1 desktop
Participatie corona grafiek1 mobiel

figuur 1 

Aan welk soort participatie-activiteit heeft u deelgenomen? (N = 882)

Meerkeuze

In de hieronder te downloaden infographic wordt verder ingegaan op de verschillen tussen de betrokkenheidsprofielen. Enkele highlights: 

  • Stadse Nomaden en Eigengereide Digitalen scoren het allerhoogst op het invullen van een online enquête
  • Gevestigde Beïnvloeders en Stadse Nomaden volgen relatief vaak een webinar
  • Gevestigde Beïnvloeders en Geïnformeerde Gezinsdrukte nemen relatief vaak deel aan een online bewonersbijeenkomst
  • Geïnformeerde Gezinsdrukte en Honkvaste Buurtbewoners bezoeken relatief vaak een online platform

Online platform het hoogst gewaardeerd

Vervolgens is de vraag gesteld – voor ieder type participatie-activiteit afzonderlijk – hoe prettig invullers het vonden om er aan deel te nemen. Wat valt op? Het meest positief zijn Nederlanders over hun deelname aan een online platform zoals ikpraatmee.nl of een platform van METT. Maar liefst 75% van de invullers die aangaven in het afgelopen jaar een online platform te hebben bezocht, ervaarden het als (zeer prettig), zie figuur 2. Invullers zijn voornamelijk te spreken over de flexibiliteit van online platforms, waarbij ze op een voor hun geschikt moment informatie kunnen opzoeken en mee kunnen denken met de gemeente. Het minst positief zijn Nederlanders over hun deelname aan een online bewonersbijeenkomst via bijvoorbeeld Zoom of MS Teams, 64% gaf aan dit (zeer) prettig te vinden. Een beperking die invullers noemen bij dit type activiteiten is het gemis van non-verbale communicatie en het feit dat het technische kennis vraagt om deel te nemen.

Participatie corona grafiek2 desktop
Participatie corona grafiek2 mobiel

figuur 2

Kwaliteit van de participatie is overwegend goed

Aan invullers die aangaven het afgelopen coronajaar deelgenomen te hebben aan een online bewonersbijeenkomst of webinar is de volgende stelling voorgelegd: “Mijn zorgen en vragen kan ik even goed inbrengen tijdens een online bewonersbijeenkomst of webinar als tijdens een fysieke bijeenkomst op locatie”. Een groot deel van de invullers (45%) gaf aan het met deze stelling (zeer) eens te zijn (zie figuur 3). De kwaliteit van de online participatie lijkt dus vergelijkbaar of zelfs beter dan bij een bewonersbijeenkomst fysiek op locatie. 

Participatie corona diagram desktop
Participatie corona diagram mobiel

figuur 3

 

Doorpraten over hoe jouw gemeente online participatie van inwoners kan organiseren? Neem dan contact met ons op via hallo@citisens.nl.

Download ook de infographic van het onderzoek. Hierin staan meer details, onder andere over de verschillen die er gevonden zijn tussen de betrokkenheidsprofielen.

 

 

 

Volgend artikel: Veiligheid in de buurt toegenomen sinds begin corona Of lees meer over panel kennis of de tool