Christelijke gevers vinden de identiteit van een goed doel belangrijk. Maar bij de keuze aan welke goede doelen ze geven hechten ze nog meer waarde aan de betrouwbaarheid en de impact van het goede doel. Organisaties moeten vooral effectief, integer en transparant zijn, vinden gevers. Dat blijkt uit onderzoek onder het Citisens panel. In het onderzoek zijn ook Rooms-Katholieke gevers gevraagd naar hun geefgedrag.

In totaal hebben bijna 15.000 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. Ruim 4.400 van hen beschouwen zichzelf als christen. Daarvan zijn er bijna 1.700 rooms-katholiek.

Voor het onderzoek is binnen de protestanten onderscheid gemaakt tussen leden van de Protestantse Kerk in Nederland, bevindelijken (leden van onder meer de Gereformeerde Gemeenten, Oud-Gereformeerde Gemeenten en de Hersteld Hervormde Kerk), orthodoxen (leden van onder meer Gereformeerde Kerken in Nederland (Vrijgemaakt), Christelijke Gereformeerde Kerken en Nederlands Gereformeerde Kerken) en evangelischen (leden van onder meer Pinkstergemeenten, Evangelische gemeenten en Baptistengemeenten).

Het onderzoek geeft onder meer antwoord op de vraag wat de redenen zijn voor gevers om een goed doel te steunen. De meest genoemde redenen door protestantse christenen zijn de betrouwbaarheid van het goede doel (64%) en de impact van de hulp (50%). Vooral onder bevindelijken is de betrouwbaarheid van het goede doel belangrijk (72%). Evangelischen hechten grote waarde aan de impact van de hulp (61%). Rooms-Katholieken hechten het minst (36%) aan de impact, maar vinden vooral betrouwbaarheid (57%) van belang.

Belang van identiteit

Ongeveer een kwart van de protestantse christenen vindt het zeer belangrijk dat het goede doel waar ze geld aan geven een christelijke organisatie is. Voor vier op de tien is dit niet van belang. Binnen de protestanten varieert dit sterk per stroming. Vooral evangelischen vinden het zeer belangrijk dat het doel waaraan ze geven christelijk is. Onder niet-kerkelijke PKN’ers vindt slechts 2% dit zeer belangrijk. Daarin komen zij overeen met de Rooms-Katholieken, waar slechts 3% aangeeft dit zeer belangrijk te vinden. Voor 87% van de Rooms-Katholieken is de christelijke identiteit van de organisatie helemaal niet van belang.

Hoogte van de giften

Ook de hoogte van de giften is onderzocht. Daaruit blijkt dat protestanten gemiddeld veel meer geven van Rooms-Katholieken. Van de protestantse christenen geeft ongeveer vier op de tien meer dan 50 euro per maand aan goede doelen. Hierbij gaat het zowel om eenmalige- als periodieke giften, collectes en bijvoorbeeld sponsoring van familie of vrienden. Bij de Rooms-Katholieken en niet-christenen geeft één op de tien meer dan 50 euro per maand aan goede doelen. Binnen deze groepen geeft het merendeel minder dan 20 euro per maand aan een goed doel.

Tussen de verschillende protestants-christelijke stromingen zijn grote verschillen zichtbaar. Orthodoxen en evangelischen geven het meest aan goede doelen. De niet-kerkelijke PKN’ers geven het minst en lijken qua geefgedrag op Rooms-Katholieken en niet-christenen.

Manieren van geven

Bijna de helft van de protestantse christenen wil het liefst vaste donateur van een organisatie zijn. Zij doen dit veel vaker dan Rooms-Katholieken en niet-christenen. Deze beide groepen geven sterk de voorkeur aan incidentele giften. Orthodoxen en evangelischen geven het vaakst aan dat hun voorkeur uitgaat naar donateurschap. Beide denominaties geven ook het vaakst de voorkeur aan een vast bedrag per maand. Van nieuwe vormen van geven, zoals geven via Facebook of crowdfunding, wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

Naamsbekendheid

Onder de respondenten is ook onderzoek gedaan naar de naamsbekendheid van goede doelen. Organisaties die protestantse christenen als eerste te binnen schieten zijn KWF Kankerbestrijding (46%), de Nederlandse Hartstichting (24%), Kika (18%) en het Nederlandse Rode Kruis (16%). Deze doelen worden ook door Rooms-Katholieken en niet-christenen vaak genoemd. Bij niet-christenen staat het Wereld Natuur Fonds in de top 3 (met 31%).

De eerste christelijke goede doelen op de lijst zijn de eigen kerk of diaconie (9%), Woord en Daad (7%) en het Leger des Heils (6%). De eigen kerk en/of diaconie is in zekere zin geen ‘officieel’ goed doel, maar wordt door de respondenten wel als zodanig beschouwd. Vooral door bevindelijken wordt deze categorie vaak genoemd.

 

***
Over dit onderzoek
Citisens voerde dit onderzoek uit in opdracht van het Christelijk Charitatief Peil, een initiatief van Christal en IDD. Het onderzoek vindt elke twee jaar plaats en heeft als doel veranderingen in naamsbekendheid en geefgedrag in kaart te brengen voor christelijke goede doelen. Voor het onderzoek werden leden van het Citisens panel evenals de donateurs van elf deelnemende goede doelen uitgenodigd. Op onder andere de variabelen (christelijke) denominatie en leeftijd vormen de uitkomsten een representatieve afspiegeling van Nederland.

Volgende case: Energietransitie in Horst aan de Maas Of lees meer over panel kennis of de tool