Geen afzonderlijke beleidsnota’s, maar een integrale Maatschappelijke Agenda (MAG). Dat is de koers die ook gemeente Kaag en Braassem kiest voor het sociaal domein. Citisens onderzocht hoe dat uitwerkt voor de verschillende doelgroepen, en: wat zij aanreiken voor de nieuw te vormen agenda.

Breedgedragen prioriteiten voor sociaal domein

Sturen op effect in plaats van activiteiten is het vertrekpunt dat in Kaag en Braassem voor het sociaal domein is bepaald. Anders gezegd: wie geld van de gemeente wil, moet ook iets bijdragen aan de collectieve opgaven zoals deze staan beschreven in de Maatschappelijke Agenda (MAG). De gemeente deed een beroep op Citisens om zowel de MAG voor 2013-2016 te evalueren, als de basis te leggen voor een goed vervolg.

Prioriteiten volgens inwoners

Een online onderzoek naar de maatschappelijke prioriteiten die de inwoners van de gemeente zien, vormde een belangrijk ingrediënt voor de nieuw te vormen MAG.

Om in kort tijdsbestek representatieve uitkomsten te genereren, zijn in het onderzoeksproces de volgende stappen uitgevoerd:

  • Formulering en programmering van de onderzoeksvragen
  • Werksessie met betrokkenen van de ambtelijke organisatie
  • Formulering en programmering vragenlijst
  • Uitzetten onderzoek onder panel
  • Campagne via nieuwssites NU.nl en via uitgaven van TMG

Door samen met de opdrachtgever de vraagstelling van de inwonersconsultatie zorgvuldig te kiezen, realiseert Citisens dat de uitkomst daadwerkelijk onderbouwing geeft voor de politiek-bestuurlijke keuzes.

Aanpak op meerdere fronten

Van gesprekken met stakeholders, en doelgroepgesprekken met minima, ouderen en statushouders tot een inwonersconsultatie. In het onderzoeksproces koos Citisens voor een aanpak op meerdere fronten. Zowel professionele organisaties en instellingen als vrijwilligers en inwoners werden op deze manier bij de evaluatie betrokken.


Het resultaat is een breed gedragen maatschappelijke agenda, maar ook: zorgvuldige evaluatie van de MAG. Dat levert handvatten op voor het versterken van de samenwerkingsrelaties, in combinatie met lessen voor de dienstverlening. Daarnaast stelden onze adviseurs persona’s op: archetypes van een groep gebruikers. Met deze persona’s van drie minder toegankelijke doelgroepen in de hand heeft de gemeente een extra toetssteen bij het nemen van beslissingen voor het sociaal domein.

 

Volgende case: ‘Gewoon’ een supergoeie effectmeting Of lees meer over inwonersconsultaties kennis of de tool